2022-08-09

Nya styrelsen:

Den behöver få en chans att jobba ihop sig och införskaffa bra kunskap. Tanken är att alla i nya styrelsen ska få kunskap i föreningsteknik och det behöver inventeras i kurser och se vad som finns hos Riksförbundet. Halva året har redan gått, därför är det mest troligt att första tiden kommer gå åt till att inventera och att få allt på plats och förbereda inför 2023. Vi ska se till att vi får underlag till banken för att få tillgång till vårt konto för att kunna betala föreningens räkningar och skulder som uppstått under tiden som vi ej haft access till kontot. Vi kommer ha styrelsemöte en gång i månaden. Vi kommer även att undersöka och få klarhet i vad som krävs för att vi ska kunna få tillgång och finnas på Simonsland med nycklar och tillgång till föreningslokalen, samt undersöka möjligheterna för ekonomiskt samarbete kring föreläsningarna.


Utöver det behöver vi undersöka inköp av PC till föreningen och inköpta licenser och program. Vi har en föreläsning bokad i Oktober där vi behöver få in offerter och se över kostnader, hur anmälningar ska gå till mm.
Ha med tänket – Att jobba frisk NPF!

Marknadsföra & samarbeta:
Vi ska jobba för att bli en synlig och tydlig samarbetspartner, både när det gäller andra föreningar (oavsett ålder), men även se över hur vi kan samverka i huset på Simonsland. Vi ska bjuda in andra i huset på Simonsland till oss för att presentera oss, syftet med verksamheten och vår målgrupp. Vi vill då presentera hur vi tänker kring barn och ungdomar, skola, elevhälsa, habiliteringen, BUP, jobba frisk NPF, samsjuklighet och rehabilitering. Vi behöver ta fram en informationsfolder om oss och vår verksamhet, samt samarbeta med Borås tidning för att spinna vidare på deras artikelserie. Vi vill även påverka inom politiken så vår grupp syns och lyfts.

Samverka med olika föreningar & aktörer, undersöka möjligheten att samverka med t.ex.

Gamla ”Brygghuset” vad gör de idag?
Dyselexiföreningen
Handikappförbundet
Funktionsrätt (Janet) och Funkisrätt, Borås
FUB arbetar för barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv (Lotta).
Habiliteringen, BUP, VUP och Smart Psykiatri
Familjecentraler
Anhörigkonsulenter
Boendestödet
Hälsoplanerare
Johanna (Slussen)
Socialtjänsten med flera
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Medlemsträffar:
Verka för att försöka aktivera våra medlemmar, medlemsträffar för att ses men även inventera vad våra medlemmar har för idéer om aktiviteter, till exempel utifrån olika åldersgrupper. Ett förslag är att börja med träff en gång per kvartal och då med lite mer aktivitet, till exempel påskpyssel, sommargrillning, halloween (spökkväll), julkväll. Vi behöver hitta medlemmar som vill vara aktiva, starta och ansvara för egna aktiviteter eftersom styrelsen inte kan göra allt. Välkomna med förslag!

Projekt

Se om det går att starta:
”Att jobba med ADHD”
Praktisera tekniker & Hjälpmedel (ex talsyntes & legimus)

Föreläsningar, inspiration
20 sept Ulrika Aspeflo, Kommunikationsstöd i undervisningen
5 okt Lotta Borg Skoglund, ADHD på jobbet

Omvärldsbevakning:
Hålla oss framme och hela tiden se när och var vi kan samverka, på konferenser, möten och olika arrangemang som berör NPF på något sätt.
Skapa en möteslista med återkommande arrangemang, se nedan.

Konferenser & möten/träffar att samverka
6 decembe: Funkisrätt Borås- debatt kl 17-20.30
10 oktober: Psykiatrins dag
3 december: Funkisdagen
ADHD-veckan med Säs-brukarrum.
20-22 april Autismföreningen
5-6 maj NPF-forumet.

Påverka:
Funktionsrätt
Socialförvaltningen
Fritid & Folkhälsa (Gabriel)
Handikappförbundet
BIS- Brukare i samråd
Skolchefer (Heine Hedin)
Kommunen – aktivitet för NPF-ungdomar