Samsjuklighet

Samsjuklighet är vanligt vid spelproblem. Personer med spelmissbruk eller
spelberoende och samtidigt substansmissbruk eller med en samtidig annan
psykiatrisk diagnos kan generellt ha sämre hälsa än de som enbart har spelmissbruk [9]. Att ha en samsjuklighet innebär att personen själv både kan ha svårt att motivera sig till att vidta åtgärder mot sitt spelmissbruk och bristande sjukdomsinsikt.

Flera studier visar ett starkt samband mellan spelproblem och en högre
konsumtion av alkohol, narkotika och tobak. Det finns också ett starkt samband mellan spelproblem och andra typer av beroenden. Det verkar som att de som har spelproblem konsumerar mer alkohol, tobak och narkotika, men även att det omvända förhållandet gäller, att personer som konsumerar alkohol, narkotika och tobak löper större risk att få spelproblem [2].

Flera studier visar dessutom att personer med spelberoende har upp till tre
gånger så hög risk att ha en depression samt tre gånger så hög risk att ha ångestsyndrom [7, 10, 11]. Det är dock inte klarlagt hur orsakssambanden ser ut, om spelberoende orsakar ångest och depression eller tvärtom.

Flera studier har identifierat impulsivitet som ett mycket vanligt förekommande drag hos personer med spelproblem [12, 13]. Impulsivitet är ävenkännetecknande för ADHD1 och det finns ett samband mellan ADHD ochspelproblem. ADHD innebär en större risk för spelproblem och bland personer med spelproblem är ADHD överrepresenterat [14]. Även antisocial personlighetsstörning och tvångssyndrom har i flera undersökningar visat sig vara samsjukligt med spelproblem [15, 16].