Hur teori om antipluggkultur leder fel och vad vi istället kan göra för att fler pojkar ska lyckas i skolan.

Trots stora – och över tid ökande – betygsskillnader mellan könen, fortsätter skolan ännu efter 25 år att luta sig mot teorier om en maskulinitetsskapande antipluggkultur som förklaringsmodell till pojkars sämre skolprestationer.

Med utgångspunkt i att skolan är för viktig för att inte vara jämställd, visar Fredrik Zimmerman här nya vägar för att få fler elever att lyckas. I centrum står frågan om begriplighet, då forskning slår fast att pojkar som grupp inte väljer att prestera sämre i skolan. Är skolan begriplig gör pojkar uppgifterna.

Utifrån egen och andras forskning om studieteknik, meakognition, språklig förmåga, skolmognad med mera, lyfter Zimmerman frågan hur skolan kan göras mer begriplig. Detta till gagn för alla elever, oavsett om de är pojkar eller flickor.

Fredrik Zimmerman är fil. dr i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som lektor på Institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.