Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Det här har Sverige åtagit sig att följa

I slutet av 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att Sverige har förbundit sig att ansvara för att rättigheterna i konventionen förverkligas på alla samhällsnivåer; nationellt, regionalt och kommunalt. Sverige måste säkerställa att alla myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen och införa lagstiftning och administrativa åtgärder för att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 26 Habilitering och rehabilitering

Konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att uppnå och vidmakthålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social och yrkesmässig förmåga.

Konventionsstaterna ska organisera, förstärka och utsträcka heltäckande habiliterings- och rehabiliteringsstöd- och program, så att de börjar så tidigt som möjligt och grundas på en bedömning av var och ens behov och förmåga.

Artikel 27 Arbete och sysselsättning

Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 28 Tillfredsställande levnadssstandard och social trygghet

Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland en läålig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor, och ska vidta åtgärder för att rätten förverkligas utan diskriminering. Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta social trygghet utan diskriminering och ska vidta åtgärder för att rätten förverkligas.

Vill du läsa mer finns hela konventionen om du klickar på bilden.