FMR, försäkringsmedicinsk rådgivare, är ett stöd för en utredare på FK för att tolka medicinska underlag, se nedan, och arbetar inte med att träffa/möta den som är sjukskriven. Dokumentationen från konsultationen görs skriftligt och den får personen som är sjukskriven också ta del av, efter konsultationen.

M 20.14.1 FMR:s roll i enskilda ärenden

För att förstå och värdera medicinsk information i ett försäkringsjuridiskt sammanhang behövs försäkringsmedicinsk kompetens. Den kompetensen har FMR. De är Försäkringskassans experter i medicinska frågor i försäkringshandläggningen. Vid behov ska du som handläggare därför konsultera FMR för att få hjälp att förstå och analysera informationen i de medicinska underlagen. Viktigt att komma ihåg är dock att FMR inte ska bedöma om en försäkrad har nedsatt arbetsförmåga eller om hen har rätt till ersättning. Det är en försäkringsjuridisk bedömning som du som handlägger ärendet ska göra.

M 20.14.2 När ska FMR konsulteras?

FMR ska konsulteras om du behöver hjälp med att förstå det medicinska underlaget i ett ärende. FMR kan också bistå dig i att sortera informationen i det medicinska underlaget och analysera hur den hänger samman. Det kan vara värdefullt när du är osäker på om det finns stöd i underlaget för de angivna aktivitetsbegränsningarna, eller hur aktivitetsbegränsningarna hänger samman med den sjukdom och de funktionsnedsättningar som anges. FMR kan även hjälpa dig att bedöma om det finns tillräcklig medicinsk information för att kunna bedöma funktionsnedsättningarna och deras svårighetsgrad, eller om du behöver begära komplettering av underlaget från den sjukskrivande läkaren