Hur kan man skapa en skola som verkligen berör både elever och lärare? Hur kan elever få möjlighet att skapa mening i sitt lärande? Ett sätt är att de ges möjlighet att utgå från sina erfarenheter från livet både innanför och utanför skolans väggar.

Grunden för boken är ett treårigt projekt i Reggio Emilia Institutets regi som hade matematik och svenska i årskurs Fk-9 i fokus. Projektet genomfördes i grundskolan, inspirerat av den syn på människan, lärande och kunskap som genomsyrar Reggio Emilias pedagogiska filosogi. Tidigare har denna filosofi främst inspirerat och fått genomslag i förskolan, men nu är alltså även grundskolan i fokus.

De medverkande skolornas olika berättelser om sina erfarenheter från projektet är en bärande del av boken. Övriga kapitel tar upp frågor som handlar om skolan som en demokratisk kunskapande mötesplats, pedagogisk dokumentation i skolan med mera.

Detta är angelägen läsning för såväl blivande som verksamma lärare, rektorer och andra intresserade av bokens frågor.